Werkregisseur Sandra Langstraat

Even voorstellen

,,Gaaf om de onverwacht passende werkplek weten te vinden. Denk je vanuit mogelijkheden, dan blijkt er ontzettend veel te kunnen”, weet werkregisseur Sandra Langstraat uit ervaring. Na jarenlang als klantmanager voor gemeente Zoetermeer te hebben gewerkt, helpt ze nu mee invulling te geven aan het vak van werkregisseur bij het vernieuwde werkbedrijf De Binnenbaan.

,,Ik kom op het moment in het leven van een jongere en ouders als er grote zorgen zijn. Zorgen om het niet-halen van een diploma. Hoe moet het verder als het kind straks zonder startkwalificatie van school gaat?”, beschrijft ze een van de verhalen die ze tegenkomt op haar rondgang langs praktijkscholen en het speciaal onderwijs.

‘De onverwacht passende werkplek weten te vinden’

Werkregisseur Sandra Langstraat

Werkregisseur Sandra Langstraat

Perspectief bieden

Op zulke momenten voelt ze de wanhoop en gaat het in de eerste plaats om het wegnemen van ongerustheid en het bieden van perspectief. ,,Zelfvertrouwen is een groot probleem bij jongeren met een arbeidsbeperking. Ze hebben altijd gehoord dat ze iets niet kunnen. Het mooie aan mijn werk is dat ik heel veel dingen kan bieden die wél lukken. We kennen echt ontzettend veel leuke werkplekken waar jongeren hun eerste oefenstappen richting werk kunnen maken. Zoals een jongen met autisme die met een grote interesse in computers helemaal opbloeide bij een baan in een appstore. Sommige beperkingen blijken juist een kracht.”

Verbinder

Verbinder Waarom past het vak van werkregisseur zo goed bij haar? ,,Ik hou ervan om vraag en aanbod – bewust en onbewust – bij elkaar te brengen”, klinkt het direct. ,,Als ik hoor wat iemand nodig heeft, ben ik automatisch al meteen op zoek. Ik ben echt een verbinder en ben ervan overtuigd dat als je vanuit mogelijkheden denkt er heel veel kan.”

Op locatie

Bij voorkeur werkt Sandra op locatie. Op scholen waar leerlingen binnenkort klaar zijn met school en richting betaald werk gaan. Of in samenwerking met Leerplicht spreekt ze de 16-jarigen die vastlopen op school en waarschijnlijk geen startkwalificatie gaan behalen. ,,Soms gaat het om zulke multiproblematieke situaties dat we eerst het hele plaatje in beeld moeten zien te krijgen. Dan gaat er veel aandacht zitten in alles zo goed mogelijk van het leven van de jongere in te richten zodat hij zo hoog mogelijk op de participatieladder eindigt. Soms is dat de weg naar beschut werk en soms is arbeidsmatige dagbesteding het hoogst haalbare.”

Gelijkwaardig en gewaardeerd

Vaak genoeg blijkt ze in haar zoektocht naar een passende werkplek het in een heel andere hoek te moeten zoeken dan aanvankelijk gedacht. ,,De man met grote affiniteit met mode bleek met zijn autisme en voorliefde voor veel structuur bijvoorbeeld helemaal op zijn plek te zijn bij een tuinbedrijf waar hij de hele dag stekjes in plantenpotjes steekt. Hij ‘runt’ daar zijn eigen afdelinkje en doet dat tot grote waardering van zijn werkgever ontzettend secuur. Het maakt hemzelf tot een blijer mens die graag op zijn werkplek is.”

De plekken waarnaar Sandra kandidaten en in haar geval vaak de jongere doelgroep begeleidt, zijn heel divers. Van horeca en hotelwezen tot onderwijs en overheid. Ongeacht de branche geldt bovenal dat het om een werkplek gaat waar de jongere zich gelijkwaardig en gewaardeerd voelt.

Talenten benutten

Het allerbelangrijkste waar ze als werkregisseur voor staat, is een waardige plek voor jongeren in de maatschappij. ,,Dat ze thuis én op het werk het hoogst haalbare kunnen bereiken, hun talenten kunnen benutten. Ik werk vaak met absolute willers: jongeren die heel graag aan het werk willen, veel doorzettingsvermogen hebben, maar vanwege hun beperking tegen allerlei muren aanlopen. Maar net zo goed met mensen die niet durven en bijvoorbeeld vanwege angstklachten iets meer houvast en begeleiding nodig hebben.”

Meebewegen in wet-en regelgeving

Het is aan de werkregisseur om goed op de hoogte te zijn en te blijven van de almaar veranderende wet- en regelgeving. ,,Ik vind het belangrijk dat je veel inhoudelijke kennis hebt van de wetgeving rond de Participatiewet. Bepaalde keuzes of gebruik van bepaalde middelen (zoals opname in het doelgroepenregister/indicatie voor beschut werk of de Wajong) kunnen grote gevolgen hebben voor de toekomstmogelijkheden van de kandidaat. Je moet goed weten wat er binnen de Participatiewet mogelijk is en als alle opties benut zijn, ken je de mogelijkheden richting de Wmo en Wlz. Al zal rechtmatigheid in de toekomst minder direct tot het takenpakket van de werkregisseur horen, je moet aan de voorkant veel besluiten nemen wat dus de nodige kennis vraagt.”

Boegbeeld van de Binnenbaan

Door de taakverschuiving wordt de caseload naar verwachting intensiever met meer kandidaten die allemaal begeleid moeten gaan worden. Dat betekent voor iemand die voltijd werkt bijvoorbeeld circa 45 kandidaten. ,,Werkregisseurs gaan alle doelgroepen bedienen; mensen met korte en langere afstand tot de arbeidsmarkt. Enig inzicht in beperkingen kan de werkregisseur bij De Binnenbaan hierbij dus goed gebruiken. Bijvoorbeeld door werkervaring met bijvoorbeeld gedetineerden, probleemjongeren of mensen met een verstandelijke beperking. Naast werkervaring vraagt het vak van werkregisseur om veel kennis van verschillende beperkingen die bijvoorbeeld tijdens een studie of cursus is opgedaan.

Toekomstige collega’s wacht een bevlogen team. Sandra: ,,Het team waarin ik werk is een gedreven team. We leggen de lat voor onszelf en elkaar hoog waardoor we volop in ontwikkeling blijven. We zijn echte aanpakkers en dat hoort bij ons vak: wij zijn immers het boegbeeld van De Binnenbaan!”