Gemeenten AMR Zuid-Holland Centraal ontvangen Europese subsidie voor arbeidsmarkttoeleiding

De minister van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan gemeente Zoetermeer, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal voor 2020 t/m 2022 een aanvraag voor Coronacrisisherstelfonds REACT-EU heeft ingediend voor Werkbedrijf De Binnenbaan en regiogemeenten. 
Voor AMR ZHC  betekent dit een ESF-subsidiebedrag van afgerond 2 miljoen euro, waarvan 50% voor Werkbedrijf De Binnenbaan.

Werkbedrijf De Binnenbaan, Leidschendam-Voorburg & Lansingerland hebben de extra ESF-middelen binnen de context van COVID-19 crisisherstel geïnvesteerd in arbeidsmarkttoeleiding en duurzame arbeidsinpassing van uitkeringsgerechtigden, kwetsbare jongeren (waaronder PrO-/vso-leerlingen), arbeidsbelemmerden en statushouders. Ingezet is op re-integratiedienstverlening/casemanagement, extern ingekochte re-integratietrajecten, scholing/training en jobcoaching en werkgeverscheques (plaatsingssubsidies).

Europees Sociaal Fonds 
Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor 2020-2022 is gemeenten 134 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het Coronacrisisherstelfonds REACT-EU. Deze subsidie is verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland.