Gemeenten AMR Zuid-Holland Centraal ontvangen Europese subsidie voor arbeidsmarkttoeleiding

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft ESF-subsidie toegezegd aan 
de gemeente Zoetermeer, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (AMR ZHC) voor 2022 t/m 2023 een aanvraag een aanvraag voor ESF+ 2021-2027 heeft ingediend voor alle gemeenten. 
Voor AMR ZHC betekent dit een ESF-subsidiebedrag van 570.000 euro.

Werkbedrijf De Binnenbaan en gemeente Leidschendam-Voorburg hebben de extra ESF-middelen geïnvesteerd in arbeidsmarkttoeleiding en duurzame arbeidsinpassing van uitkeringsgerechtigden, kwetsbare jongeren, arbeidsbelemmerden en statushouders. Ingezet is op re-integratiedienstverlening/casemanagement, extern ingekochte re-integratietrajecten, scholing/training en jobcoaching en werkgeverscheques (plaatsingssubsidies).

Europees Sociaal Fonds 
Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het Nederlandse kabinet wil ESF+ 2021-2027 tezamen met gemeenten, PrO-/vso-scholen, ROC's/AOC’s, UWV en het -georganiseerde- bedrijfsleven aanwenden voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden (arbeidsmarktregio’s, PrO/vso, Sectoren en DJI), voor sociale Innovatie & voedselhulp. De ESF-subsidie ten bedrage van 413 miljoen wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland.